Met dit boek leer je op een vlot­te ma­nier num­mers be­ge­lei­den op de pi­a­no. Je hoeft voor de les­sen geen no­ten te kun­nen le­zen en er wordt daar in dit boek ook geen aan­dacht aan be­steed. In plaats daar­van maak je je de ak­koor­den ei­gen met af­beel­din­gen. Aan de hand van de plaat­jes leer je snel wel­ke toet­sen je aan moet slaan. Je zult mer­ken dat je na een half uurtje al een eer­ste num­mer kunt be­ge­lei­den.

Met el­ke les ben je zo’n vijf­tien tot der­tig mi­nu­ten be­zig. In deel I van het boek staan zesendertig lessen en in deel II nog eens zesendertig. In totaal zijn er dus tweeënzeventig lessen. In elk blok leer je nieu­we ak­koor­den, nieu­we rit­mi­sche tech­nie­ken en nieu­we num­mers om te spe­len.

In het boek ko­men tal­lo­ze num­mers aan bod, zoals van Ed Sheer­an, The Beat­les, Ali­cia Keys, Queen en The Black Eyed Peas. Er zijn be­ken­de songs uit ver­schil­len­de stij­len en pe­ri­o­des ge­ko­zen. Al­le num­mers zijn een hit zijn ge­weest, dus wel­licht ken je een flink deel er­van wel.

Om er­voor te zor­gen dat de les­sen niet te lang zijn, wordt er van elk num­mer slechts een deel be­han­deld. Meest­al is dat het re­frein, want dat is het meest her­ken­ba­re stuk. Maar soms ook is het een an­der ge­deel­te.