lachen en huilen2In deze oefening zing je een melodie eerst in majeur, dan in mineur en ten slotte weer in majeur:

Trappen I-VI-IV in majeur en mineur 1

In driestemmige canon begint de oefening als volgt:
Trappen I-VI-IV in majeur en mineur 2